Stredoeurópske pohľady 2023/1

V. ročník, 1. číslo, 2023

 

Vonkajšia obálka

Vnútorná obálka

 

Obsah:

Historické medzníky a osobnosti v audiovizuálnych médiách (editoriál) / Historical Milestones and Personalities in Audiovisual Media (Editorial)
Ján Gallik – Monika Adamická
strana 3-4

Adaptácie Barnabáša Kosa / Adaptations of Barnabáš Kos
Romana Javorčeková
strana 5-16

Legislativní a technologické mezníky ve vývoji českých audio- vizuálních médií po roce 1989 / Legislative and Technological Milestones in the History of Czech Audiovisual Media after 1989
Irena Žantovská
strana 17-25

Institucionální a personální zajištění při rozvoji audiovizuální a novomediální výtvarné tvorby v 90. letech v Československu a v České republice / Institutional and Personnel Support for the Development of Audiovisual and New Media Art in the 1990s in Czechoslovakia and the Czech Republic
Barbora Hájková
strana 26-31

Konferencia vo Wannsee – filmové spracovanie vs. dostupné fakty / The Wannsee Conference – Film Depiction vs. Historical Facts
Kristián Vrábel
strana 32-38

Hrabalovy Svatby v domě / Hrabal’s Svatby v domě
František Všetička
strana 39-43

Literatura v kontextu transmediálních vztahů / Literature in the Context of the Transmedial Relations
Vladimír Heger
strana 44-49

Literární text jako transformační adaptace / Literary Text as a Transformational Adaptation
Alexej Mikulášek
strana 50-64

The Identity Construction of Móric Beňovský in the Cultural Memory of Slovaks / Konštrukcia identity Mórica Beňovského v kultúrnej pamäti Slovákov
Stanislava Moyšová
strana 65-75

Rudolf Dobiáš v mediálnej perspektíve (rozhľady) / Rudolf Dobiáš in a Media Perspective (Outlook)
Marta Žilková
strana 76-80

Aktuálne trendy v globálnej televíznej seriálovej tvorbe a ich vplyv na lokálnu slovenskú scénu (rozhľady) / Current Trends in Global Television Serial Production and their Impact on the Local Slovak Scene (Outlook)
Diana Starinská Kacarová
strana 81-84

Filmová adaptácia románu Slúžka (rozhľady) / Film Adaptation of the Novel The Chambermaid (Outlook)
Tibor Žilka
strana 85-89

Od motivácie k poznaniu. Hodnota vzdelávania v 21. storočí (rozhľady) / From Motivation to Knowledge. The Value of Education in the 21st Century (Outlook)
Zuzana Kopecká
strana 90-92

O tvorbe jubilanta Antona Baláža (rozhľady) / About the Work of Honoree Anton Baláž (Outlook)
Monika Adamická
strana 93-96

Osemdesiatiny Antona Baláža (laudácia) / Eightieth Birthday of Anton Baláž (Laudation)
Tibor Žilka
strana 97-100

Podnětná monografie (recenze) / Inspiring Monograph (Review)
Alena Mikulášková
strana 101-104