PRE AUTOROV

Ponuky na publikovanie

Stredoeurópske pohľady (roč. 3, č. 2/2021)

Tematické zameranie: Židovská menšina v kontexte strednej Európy (k výskumu etnicko-jazykových stereotypov v kultúrno-politickom priestore krajín V4)

Zaslanie stručného abstraktu (max. 1 normostrana): do 15. júla 2021

Zaslanie štúdií do 15. septembra 2021 na adresu: ceviews2020@gmail.com

Zostavovateľ čísla: PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD. – PhDr. Sylvia Hrešková

Anotácia:

Redakcia časopisu vypisuje tematickú výzvu na monotematické číslo Stredoeurópskych pohľadov č. 2/2021 s názvom Židovská menšina v kontexte strednej Európy (k výskumu etnicko-jazykových stereotypov v kultúrno-politickom priestore krajín V-4), ktoré vychádza s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a bude zamerané na výskum židovského kultúrneho a sociálno-politického fenoménu v oblasti jazyka, literatúry, umenia, kultúry, resp. histórie a politiky. Ako je známe, židovský element sa často stával zástupným symbolom a dištinktívnou črtou strednej Európy: Židia vždy stelesňovali v tomto kultúrno-geografickom priestore pohyb a zmenu, fungovali ako spojovací medzník relevantne sa podieľajúci na multikultúrnom charaktere tejto časti Európy. Jej moderné dejiny však skončili vynúteným zánikom a vysídlením Židov, ktorých tragický osud odzrkadľuje psychickú traumu stredoeurópskeho intelektuála, ktorý bol vykorenený zo svojej „rodnej“ zeme. Je evidentné, že predstava strednej Európy ako imaginárneho, resp. duchovného priestoru bola veľakrát negovaná práve historickou skúsenosťou vyplývajúcou z antisemitských prejavov motivovaných strachom o národnú existenciu či obavou z územných strát. Nie náhodou sa literárna tematika holokaustu stala jedným z fundamentálnych archetypov stredoeurópskej literatúry, a preto mohla byť chápaná ako zásadný príspevok k hlbšiemu pochopeniu antihumánnych a totalitných dejín a ich existenciálnych životných príbehov.

Predkladané príspevky by mali synchrónne (ale aj z diachrónneho pohľadu) zmapovať štruktúru aj konkrétne funkcie premenlivého polysystému, ktorý afirmatívne i kontroverzne formoval interkultúrny dialóg jednotlivých stredoeurópskych národov s menšinovým židovským etnikom. Redakcia tiež predpokladá, že príspevky sa zamerajú na vystihnutie umeleckej aj dejinnej osobitosti tvorby židovskej menšiny, ktorá prispievala k rozvoju vzájomných foriem komunikácie židovskej komunity s majoritnými národnými spoločnosťami. Texty by sa mali sústrediť aj na zachytenie reflexie židovského fenoménu v kultúrnej tvorbe (literatúra, divadlo, film, hudba a pod.) stredoeurópskych národov, najmä krajín V4. Z tohto hľadiska môžu byť bádateľsky cenné tie referáty, ktoré budú identifikovať a kriticky interpretovať diskusiu o židovskom fenoméne na sociálnych sieťach a v internetovej komunikácii. Redakcia uvíta aj texty zaoberajúce sa otázkami viacjazyčnosti či štúdiom židovského folklóru, všeobecne problematikou interpretujúcou stredoeurópske imagotypné štruktúry, ktoré reflektujú obraz príslušníka židovského etnika na semiotickej a komplementárne prepojenej osi – „blízky“ a „cudzí“. Z uvedeného dôvodu môžu publikované texty interpretáciou kontaktových a typologických javov, rozšírením umenovedného diskurzu o postnacionálny pohľad, prispieť k posilneniu vedomia, k reinterpretácii spoločnej tradície a dejín, a to prekonávaním negatívnych auto- či heteroobrazov smerovaných k revitalizácii medzikultúrneho dialógu. Zvláštna pozornosť môže byť venovaná aj analýze rôznorodých explicitných a implicitných foriem etnickej diskriminácie s dôrazom na identifikáciu tých antisemitských prejavov, ktoré stále napomáhajú sociálno-národnostnej marginalizácii a politickej či rasovej diskriminácii.

Redakcia prijíma doteraz nepublikované príspevky metodologickej povahy (globálne vystihujúcu danú problematiku) a literárnohistorické, založené na heuristickej báze a na pôvodnom empirickom materiáli. Môžu byť akceptované aj správy, dokumenty a recenzie tematicky korešpondujúce so zameraním monotematického čísla. Príspevky je možné publikovať v jazykoch krajín V4 (slovenčina, čeština, poľština a maďarčina) i v angličtine, a to vo formálnej úprave platnej pre časopis Stredoeurópske pohľady. Vybraní autori budú informovaní redakciou o prijatí príspevku do 20. júla 2021. Predpokladané vydanie čísla je december 2021.

Pokyny na formálnu úpravu článkov

Pokyny pre spracovanie článku:

  • rozsah 7 – 12 strán s prílohami a literatúrou
  • príspevky prijímame v slovenskom, českom, maďarskom, poľskom a anglickom jazyku
  • typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie: násobky 1,15, zarovnanie do bloku, všetky okraje 2,5 cm
  • abstrakt v anglickom jazyku, veľkosť písma 12 (max. 10 riadkov – 600 znakov)
  • kľúčové slová v anglickom jazyku (max. 5)
  • abecedný zoznam použitej literatúry podľa platnej bibliografickej normy uvádzajte na konci textu (obsahuje len práce citované v príspevku)

Redakcia prijíma po dohode aj recenzie.

Šablóna príspevku TU

Odporúčaný materiál: Pravidlá písania a úpravy písomností

Verzia určená pre editorov
vo formáte MS Word 6.0/95 a vyššie, vypracovanú podľa šablóny

Verzia určená pre recenzentov
vo formáte .pdf pomenovaná podľa názvu článku. Táto verzia nesmie obsahovať údaje o autorovi/autoroch (meno, priezvisko, informáciu o pracovisku).

Zaslaním príspevku do redakcie autor zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom Etického kódexu a vyjadruje súhlas s jeho plnením.

Za spoluprácu Vám veľmi pekne ďakujeme!