PRE AUTOROV

Ponuka na publikovanie v časopise

Stredoeurópske pohľady (roč. 6, č. 2/2024)

Tematické zameranie: Súvzťažnosť krajiny a kultúry v literárnom a kulturologickom diskurze V4

Zaslanie stručného abstraktu (max. 150 slov/1 odsek): do 15. júna 2024
Zaslanie štúdií: do 15. septembra 2024

E-mail: ceviews2020@gmail.com
Zostavovatelia čísla: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. – doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. – PhDr. Monika Adamická, PhD.

 

Výzva na predkladané monotematické číslo s názvom Súvzťažnosť krajiny a kultúry v literárnom a kulturologickom diskurze V4 vychádza z výskumnej orientácie Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre sústredenej na interdisciplinárny výskum medzikultúrnej komunikácie na rozličných úrovniach. Nadväzuje na úspešnú činnosť špičkového tímu Medziliterárne stredoeurópske vzťahy (financovaného v rokoch 2018 – 2023 vládou Slovenskej republiky), ktorý systematicky mapoval priestor strednej Európy ako imaginárny, resp. duchovný fenomén. Špičkový tím sa zameriaval najmä prostredníctvom nových literárnovedných metód na výskum zložito utváranej kultúrnej pamäti a historickej skúsenosti, ktorá sa odrazila v médiách a v slovesnom umení, t. j. v jazyku, kompozičnej a tematickej štruktúre či pri zachytení prostredia a atmosféry, v poetologických prostriedkoch alebo pri rozvíjaní fabulačného a sujetového plánu. Editori vo svojej výzve vedome nadväzujú na tento metodologický rámec, a preto zvolili širšie sémantické rozpätie príspevkov, ktoré môžu reflektovať nasledujúce dve tematické, komplementárne prepojené línie:

  1. Súvzťažnosť krajiny a jej kultúrneho priestoru ako intersemiotického faktora, ktorý determinuje nielen vzťahy medzi postavami a jednotlivými miestami deja, ale aj celkovú kompozíciu výstavby slovesného textu a jeho „filozofie“. Môže tu ísť o analýzy rôznych materiálnych typov i mentálnych priestorov (otvorený, zatvorený, migračný, afirmatívny, kontrastný, konvergentný atď.), ktorými sú explicitne aj implicitne v konkrétnom i fikčnom zobrazení prisudzované určité manifestované „obsahy“ a skryté konotácie. Klasickým príkladom tohto prezentovaného výskumu bez časového i žánrového ohraničenia sa veľakrát stávajú príspevky reflektujúce literárnu reprezentáciu mesta v médiách a umeleckom diskurze krajín V4, odraz tohto „toposu“ v rozmanitých lingvistických, ikonických, historických, naratívnych či rétorických konštrukciách, všeobecne v interdisciplinárnej a komparatívnej perspektíve. Editori uvítajú aj články, ktoré budú túto problematiku traktovať v didaktickom procese a upozornia na možnosť jej aktualizácie či na jej motivačný potenciál v systéme školského vzdelávania.
  2. S ohľadom na prebiehajúci Rok kresťanskej kultúry sa predchádzajúca téza dá konkretizovať na výskume spirituality a kresťanských motívov, ktoré zásadným spôsobom tiež ovplyvňujú súvzťažnosť kultúrno-historickej tradície a mentálneho „naladenia“ krajiny či konkrétneho, alebo mytologického miesta ako jej určujúceho ideového východiska. Editori tým majú na mysli kolísky antickej (mediteránnej) kultúry a kresťanstva, napr. rekognoskáciu cirkevnej vzdelanosti krajín V4 vo vzťahu k rímskej cirkvi ako k jednému inšpiračnému, aj keď dnes v postfaktickej ére niekedy obchádzanému zdroju súčasnej civilizácie. To isté platí aj pre slovensko-českú tematiku zasadenú do slovansko-neslovanského, stredoeurópskeho priestoru poukazujúceho na význam veľkomoravskej tradície, na úlohy mytologickej i reálnej Nitry v upevňovaní národnej identity Čechov a Slovákov. S tým súvisí aj zachytenie vzťahu veľkomoravských panovníkov, najmä Mojmíra, Svätopluka, Rastislava, k západnému kléru (rímskej cirkvi). Taktiež aj zistenie, ako umelecká literatúra krajín V4 reflektovala tento „neurastenický“ bod spoločných stredoeurópskych dejín – váhanie medzi západným Okcidentom a východným, byzantským Orientom, ktoré poznamenalo napr. zložité osudy Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov.

Redakcia časopisu si vyhradzuje právo na redakčnú a jazykovú úpravu textu, prijíma doteraz nepublikované príspevky metodologickej povahy (globálne vystihujúce danú problematiku), jazykovedné, literárnoteoretické a literárnohistorické (založené na heuristickej báze a na pôvodnom empirickom materiáli). Môžu byť akceptované aj správy, dokumenty a recenzie tematicky korešpondujúce so zameraním monotematického čísla. Redakcia prijíma abstrakty príspevkov do 15. júna 2024 (max. 150 slov/1 odsek). Príspevky je možné publikovať v jazykoch krajín V4 (slovenčina, čeština, poľština a maďarčina), v angličtine, a, po dohode s editormi, aj v iných svetových jazykoch, a to vo formálnej úprave platnej pre časopis (šablóna príspevku) Stredoeurópske pohľady. Vybraní/é autori/ky budú na základe nezávislého a úspešne zavŕšeného recenzného konania informovaní/é redakciou o prijatí príspevku do 1. 7. 2024. Predpokladané vydanie čísla je v decembri 2024.

Pokyny na formálnu úpravu článkov

Pokyny pre spracovanie článku:

  • rozsah recenzovaných štúdií je 7 – 12 strán s prílohami a literatúrou
  • príspevky prijímame v slovenskom, českom, maďarskom, poľskom a anglickom jazyku
  • typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie: násobky 1,15, zarovnanie do bloku, všetky okraje 2,5 cm
  • názov a abstrakt v anglickom jazyku, veľkosť písma 12, rozsah 350 – 600 znakov vrátane medzier)
  • kľúčové slová v anglickom jazyku (3 – 5)
  • summary v anglickom jazyku, rozsah 800 – 1 000 znakov (vrátane medzier)
  • abecedný zoznam použitej literatúry podľa platnej bibliografickej normy uvádzajte na konci textu (obsahuje len práce citované v príspevku)

Šablónu príspevku nájdete TU

Redakcia prijíma po dohode aj iné nerecenzované príspevky, ktoré môžu byť publikované v sekcii “Recenzie” alebo “Rozhľady”.

Odporúčaný materiál: Pravidlá písania a úpravy písomností

Verzia určená pre editorov
vo formáte MS Word 6.0/95 a vyššie, vypracovanú podľa šablóny

Verzia určená pre recenzentov
vo formáte .pdf pomenovaná podľa názvu článku. Táto verzia nesmie obsahovať údaje o autorovi/autoroch (meno, priezvisko, informáciu o pracovisku).

Zaslaním príspevku do redakcie autor zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom Etického kódexu a vyjadruje súhlas s jeho plnením.

Za spoluprácu Vám veľmi pekne ďakujeme!