O ČASOPISE

Časopis Stredoeurópske pohľady svojím zacielením na literárnu, jazykovednú, kultúrnu a umenovednú oblasť poskytuje priestor pre publikovanie recenzovaných vedeckých štúdií i ďalších odborných textov a článkov prezentujúcich jednak tie osobitosti tvorby etník, ktoré sú dôležité z hľadiska jeho kultúrnej identifikácie a eliminovania etnickej diskriminácie, ale aj  zložitý systém vzájomných vzťahov či inter- a multikultúrny aspekt prítomný v umeleckom diele. Prelínanie slovenských, českých, maďarských, poľských, židovských a iných tradícií, akcentovanie spoločného osudu, či výskum viacjazyčnosti, nadobúdajú v ostatných rokoch svoje pevné miesto v humanitných vedách, stávajú sa stimulom pre ich rozvoj. Z uvedeného dôvodu publikované texty interpretáciou kontaktových javov, rozšírením umenovedného diskurzu o postnacionálny pohľad, môžu prispieť k posilneniu vedomia, k reinterpretácii spoločnej tradície a dejín, prekonávaním negatívnych auto- či heteroobrazov na podporu/revitalizáciu medzikultúrneho dialógu. Zohľadnený je pritom domáci i zahraničný (stredoeurópsky) kontext. Vzhľadom na svoj tematický záber je časopis určený predovšetkým pre širšiu odbornú verejnosť z radov väčšinovej spoločnosti, ale aj minorít.

Vydavateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO 00157716

EV 5863/19
ISSN 2644-6367
e-ISSN 2644-6472

Štúdie sú obojstranne anonymne recenzované.
Časopis vychádza dvakrát ročne a je indexovaný v databázach: ERIH Plus, Centrálny register evidencie publikačnej činnosti, Slovak National Bibliography, Registration Agency of the International DOI Foundation, Online Computer Library Catalog.

 

INDEX ČASOPISU