ETICKÝ KÓDEX

Redakčná rada časopisu Stredoeurópske pohľady sa zaväzuje udržiavať integritu práce, ktorú publikujeme. Hodnota akademického publikovania závisí od toho, aby sa všetci zainteresovaní správali eticky. Nasledujúce body sú určené len na poskytnutie širokého prehľadu a nie sú vyčerpávajúce. Odporúčame našim autorom a redaktorom, aby sa obrátili na webovú stránku Výboru pre publikačnú etiku (COPE) a riadili sa Etickými zásadami transparentnosti a osvedčenými postupmi vo vedeckom publikovaní Výboru pre publikovanie.

V prípade, že časopis prestane vychádzať a odstráni webovú stránku časopisu, všetky články dostupné online zostanú dostupné v archíve Open Access na trvalé uchovanie.

Ďalšie zdroje:

1. Výbor pre publikačnú etiku (COPE)

2. Britská asociácia pre výskum
vzdelávania (BERA)

3. Rada vedeckých redaktorov (CSE)

 1. Vydavateľom časopisu Stredoeurópske pohľady (ďalej len „časopis“) je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
 2. Časopis vedie redakcia časopisu, ktorá pozostáva z významných odborníkov, ktorých vedeckovýskumná činnosť je zameraná na oblasť jazyka, kultúry a umenia zo Slovenskej republiky a zahraničia. Jej úlohou je dozerať na dodržiavanie pravidiel publikačnej etiky, a tak zaistiť požadovanú kvalitu publikovaných príspevkov.
 3. Pravidlá publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré sa na tvorbe časopisu podieľajú, t. j. autori, redaktori, recenzenti a korektori.
 4. Redakčná rada si všíma podozrenia na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijíma zodpovedajúce rozhodnutie. Umožňuje zverejnenie opráv, vysvetlení, ospravedlnení týkajúcich sa príspevku alebo jeho časti, prípadne zabezpečuje odstránenie príspevku, a to v tých prípadoch, ak je to potrebné a technicky možné.
 5. Redakcia má právo prijať alebo odmietnuť príspevok do recenzného konania v prípade, ak príspevok nezodpovedá tematickému zameraniu časopisu.
 6. Pri rozhodovaní redakcie o publikovaní (resp. nepublikovaní) vedeckých štúdií a odborných príspevkov tvoria východiskový materiál posudky dvoch recenzentov. Právom redakčnej rady je úspešne zrecenzovaný príspevok nezaradiť do tlače ihneď, resp. do najbližšieho čísla.
 7. O publikovaní nerecenzovaných príspevkov ako sú správy, rozhovory, eseje, recenzie a i. rozhoduje zodpovedný redaktor, ktorý pri validácii spolupracuje so šéfredaktorom, výkonnými redaktormi a redakčnou radou.
 8. Redakcia chráni dôvernosť osobných údajov, rukopisy, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu redakcie s autormi a recenzentmi v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a ďalšie predpisy).
 9. Redakcia si vyhradzuje právo na aktualizáciu formálnych náležitostí príspevkov, ako aj Etického kódexu časopisu Stredoeurópske pohľady.
 1. Autor je povinný oboznámiť sa s platným etickým kódexom, riadiť sa formálnymi pokynmi pre úpravu textu a zásadami obsiahnutými v norme STN ISO690.
 2. Autor na základe súhlasu všetkých spoluautorov príspevku predkladá redakcii pôvodný, doposiaľ nepublikovaný text. Autor nesmie na publikovanie predložiť rovnaký príspevok, ktorý už bol v minulosti predložený, resp. publikovaný inde, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný alebo doplnený. V takom prípade musí autor uviesť informáciu o konkrétnych údajoch pôvodného príspevku (týka sa aj publikovania prekladov inojazyčných príspevkov).
 3. Autor zodpovedá za to, že všetky údaje uvedené v príspevku sú korektné a presné. Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neakceptovateľné.
 4. Autor zodpovedá za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Je povinný uviesť aj svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko a jeho adresu, kontaktný email), prípadne aj zdroj finančnej podpory výskumu, v rámci ktorého príspevok vznikol. Autor tiež nesie zodpovednosť za uvedenie všetkých spoluautorov, ktorí sa podieľali na jeho vypracovaní.
 5. Autor zabezpečuje dodanie obrázkov, máp, grafov, tabuliek a ostatného sprievodného materiálu v primeranej kvalite, pričom dôsledne dodržiava autorské práva a formálne zásady úpravy príspevku.
 6. V prípade uverejnenia príspevku autor udeľuje časopisu bezodplatnú, výhradnú a vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu.
 7. Autor je po doručení príspevku povinný oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku. Zároveň sa zaväzuje k ich odstráneniu alebo oprave. Platí to pre chyby, na ktoré je upozornený nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.
 8. Autor je oprávnený odvolať sa proti rozhodnutiu recenzentov. Konečné rozhodnutie je v kompetencii šéfredaktora a zodpovedného redaktora v spolupráci s redakciou časopisu.
 1. Vedecké štúdie a odborné príspevky podliehajú recenznému konaniu. V prípade rozdielnych stanovísk recenzentov si redakcia časopisu vyhradzuje právo zabezpečiť tretí recenzný posudok.
 2. Recenzent je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom časopisu a s pokynmi pre autorov vychádzajúcimi zo zásad normy STN ISO690.
 3. Recenzné konanie je prísne anonymné – recenzenti nepoznajú identitu autora a autor nepozná identitu recenzentov. Anonymitu príspevku zaistí redakcia, a to dôsledným odstránením informácií, ktoré by mohli viesť k identifikácii autora či recenzenta.
 4. Recenzent prijatím rukopisu a vyplnením recenzného formulára potvrdzuje, že si nie je vedomý stretu záujmov (napr. školiteľ, priama spolupráca s autorom, konkurenčná súťaživosť a pod.).
 5. Recenzent sa zaväzuje, že posúdi príspevok z hľadiska odborného obsahu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 6. Vypracovanie recenzie je objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzent formuluje svoj názor odborne, jasne a zrozumiteľne. Primerane ho podporuje argumentmi.
 7. V prípade, že recenzent odhalí prekážku, ktorá môže brániť vypracovaniu recenzného posudku, túto skutočnosť bezodkladne oznámi redakcii, platí to aj v prípade nemožnosti dodržania termínu pre vypracovanie recenzného posudku.
 8. Rukopis je dôverným materiálom. Recenzent s ním manipuluje diskrétne, nikde ho nezverejňuje a nediskutuje o ňom. Výnimku udeľuje šéfredaktor časopisu alebo ním poverená osoba (napr. zodpovedný redaktor). Za dôverné sa považujú aj zásadné informácie a myšlienky získané počas recenzného konania, ktoré sa nesmú použiť na získanie osobnej výhody recenzenta.
 9. Vlastnoručne podpísaný formulár posudku recenzent zašle (listom alebo mailom) na adresu redakcie alebo ho osobne doručí niektorému z redaktorov.
 10. Recenzné posudky sa v anonymnej podobe môžu poskytnúť len autorom a redakčnej rade ako podklad pre konečné rozhodnutie o publikovaní.
 11. Recenzent je povinný upozorniť redakciu, ak sú mu známe akékoľvek prekážky v publikovaní recenzovaného príspevku.