Stredoeurópske pohľady 2021/2

III. ročník, 2. číslo, 2021

 

Vonkajšia obálka

Vnútorná obálka

 

Obsah:

Židovská menšina v kontexte strednej Európy (editoriál) / The Jewish Minority in the Context of Central Europe (Editorial)
Magdaléna Hrbáček – Sylvia Hrešková
strana 3

Novela Juraja Špitzera Biele oblaky a jej filmová podoba / Špitzer’s Novella White Clouds and Its Film Adaptation
Štefan Timko
strana 4-11

Antisemitizmus v básnickej a dramatickej tvorbe Milana Richtera / Anti-Semitism in the Poetic and Dramatic Work of Milan Richter
Monika Adamická
strana 12-20

Ladislav Fuks a jeho Variace pro temnou strunu: Židovská tematika jako metafora všelidského utrpení / Ladislav Fuks and His Variations for a Dark String: Jewish Themes as a Metaphor for Human Suffering
Miloš Zelenka
strana 21-30

Škvoreckého Sedmiramenný svícen jako artikulace nemožnosti pochopit zkušenost šoa / Josef Škvorecký’s Seven-Arm Candlestick as an Articulation of Impossibility to Comprehend an Experience of Shoah
Erik Gilk
strana 31-36

Židovstvo a jeho stopy v nitrianskom verejnom priestore ako špecifický prejav regionálnej kultúry / Judaism and its Traces in Nitra Street Nomenclature as a Specific Manifestation of Regional Culture
Lenka Tkáč-Zabáková
strana 37-44

K filologické analýze soudobých antisemitiských komunikátů / On the Philological Analysis of Contemporary Anti-Semitic Communications
Alexej Mikulášek
strana 45-54

Židovskí podnikatelia v meste Nitre / Jewish Businessmen in the Town Nitra
Marián Naster – Aneta Kozmérová
strana 55-63

Egy tipikus magyar-zsidó családtörténet – A Vázsonyi família / A Typical Hungarian-Jewish Family History – The Vázsonyi Family
Tamás Kovács
strana 64-70

Vývoj národnostnej skladby obyvateľstva Bohdanoviec na pozadí dejín obce / Development of Ethnic Composition of Bohdanovce at the Background of Town History
Matúš Béreš
strana 71-82

A holokauszt „kedves” arca. Dr. Szántó Endre munkaszolgálatos naplója és fényképei 1940-ből / The “Sunny” Side of the Holocaust. Dr. Endre Szántó’s and Dr. Ervin Szántó’s Diary and Photoalbums from their Forced Labour Service, 1940
András Lénárt
strana 83-95

Zsidó nősorsok a kortárs szlovák prózában (könyvismertetők) / The Fates of Jewish Women in Contemporary Slovak Prose (Review)
Magdaléna Hrbáček
strana 96-97

Spiknutí konkávních nosů (recenzia) / Concave Nose Plot (Review)
Sylvia Hrešková
strana 98-99

Židovský pôvod Pavla Straussa (rozhľady) / The Jewish Origin of Pavol Strauss (Outlook)
Tibor Žilka
strana 100-103

Vyhnaní ze života (úryvok z knihy) / Deported from Life (Excerpt from the book)
Vladimír Kolár
strana 104-109

Ofélia nie je mŕtva (rozhlasová hra) / Ophelia is not Dead (Radio play)
Anton Baláž
strana 110-122